Tải File Quản Lý Báo Cáo Công Nợ Bằng Excel Miễn Phí

File quản lý báo cáo công nợ bằng Excel. Chức năng chính của file là quản lý báo cáo công nợ chi tiết, quản lý báo cáo công nợ tổng hợp phải trả, quản lý danh mục khách hàng/nhà cung cấp, quản lý báo cáo nhập liệu và phiếu giao hàng của sản phẩm.

Các chức năng chính của file quản lý báo cáo công nợ

File Excel đáp ứng đầy đủ các chức năng chính của phần mềm quản lý công nợ.  Ưu điểm là file khá đơn giản và dễ dàng thao tác kể cả cho người không quen sử dụng Excel.

1. Quản lý báo cáo công nợ chi tiết

  Trong phần quản lý báo cáo công nợ chi tiết người sử dụng sẽ nhập và lưu những thông tin:

 • Thời gian mà khách hàng/nhà cung cấp trả.
 • Nội dung liên quan đến sản phẩm và khách hàng/nhà cung cấp.
 • Phải trả tăng.
 • Phải trả giảm.
 • Nhập số dư.

công nợ chi tiết

2.  Quản lý báo cáo công nợ tổng hợp phải trả

   Trong phần tổng hợp công nợ phải trả thì người sử dụng sẽ nhập và lưu thông tin:

 • Nhập STT.
 • Các nội dung liên quan đến sản phẩm và khách hàng/nhà cung cấp(mã hàng, tên khách hàng/nhà cung cấp, cột phân loại khách hàng và nhà cung cấp).
 • Các thông tin dữ liệu về công nợ phải trả như phải trả bắt đầu.
 • Phải trả đầu kỳ.
 • Phải trả tăng.
 • Phải trả giảm.
 • Phải trả cuối kỳ.

File công nợ tổng hợp

3. Quản lý báo cáo danh mục khách hàng/nhà cung cấp

   Thông tin người dùng cần khai báo vào file báo cáo danh mục khách hàng/nhà cung cấp như sau:

 • Số thứ tự của khách hàng/nhà cung cấp.
 • Mã khách hàng/nhà cung cấp.
 • Tên khách hàng/nhà cung cấp.
 • Cột phân loại khách hàng và nhà cung cấp. 
 • Số liệu phải trả khi bắt đầu sử dụng PM.
 • Số liệu phải thu khi bắt đầu sử dụng PM.
 • Địa chỉ khách hàng/nhà cung cấp.
 • Số điện thoại của khách hàng/nhà cung cấp.

File danh mục khách hàng

4. Quản lý báo cáo nhập liệu

    Người dùng cần nhập và lưu thông tin trong phần quản lí báo cáo nhập liệu như sau:

 • Thời gian nhập số liệu vào báo cáo.
 • Số chứng từ. 
 • Nội dung liên quan đến sản phẩm và khách hàng/nhà cung cấp. 
 • Tổng số tiền phải thu từ khách hàng/nhà cung cấp.
 • Tổng tiền đã thu từ khách hàng/nhà cung cấp. 
 • Mã khách hàng/nhà cung cấp.
 • Tên khách hàng/nhà cung cấp.
 • Ghi chú.

File nhập liệu

5. Phiếu giao hàng

   Thông tin cần có mà người dùng nhập và lưu trong phiếu giao hàng như sau:

 • Nhập thời gian giao hàng.
 • Tên khách hàng hoặc nhà cung cấp.
 • Số thứ tự trong sản phẩm.
 • Tên sản phẩm mà khách hàng mua.
 • Số lượng sản phẩm mà khách hàng mua.
 • Giá và thành tiền trong sản phẩm.
 • Tổng số lượng, giá và thành tiền của sản phẩm.

Phiếu giao hàng

Tải File Quản Lý Báo Cáo Công Nợ

Download File Quản Lý Báo Cáo Công Nợ

Video hướng dẫn sử dụng

 

CHO ĐIỂM BÀI VIẾT NÀY

vote data

DMCA.com Protection Status

0989.717.035
ZALO CHAT