Tổng Hợp Các Loại Mẫu Bảng Quyết Toán Công Trình Mới Nhất - File Word - Excel

Cập nhật mới nhất ngày 01 tháng 07 năm 2022: Mẫu Bảng Quyết Toán Công Trình Mới Nhất - File Word. Mẫu Nhật Ký Thi Công, Tiến Độ Thi Công, Quyết Toán Công Trình, Quản Lý Dự Án, Tình Hình Thực Hiện Đầu Tư Xây Dựng, Đề Nghị Phê Duyệt Kết Quả Đánh Giá, Văn Bản Pháp Lý - Hợp Đồng, Đối Chiếu Số Liệu Cấp Vốn

Mẫu bảng quyết toán công trình

mẫu bảng quyết toán công trình xây dựng

Link Tải Xuống

Mẫu nhật ký thi công công trình

mẫu nhật ký thi công công trình

Link Tải Xuống

Mẫu bảng tiến độ thi công công trình

mẫu bảng tiến độ thi công công trình

Link Tải Xuống

Mẫu báo cáo quyết toán công trình

  • Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành phải xác định đầy đủ, chính xác:
  • Nguồn vốn đầu tư thực hiện dự án, chi tiết theo từng nguồn vốn đầu tư;
  • Tổng chi phí đầu tư đề nghị quyết toán, chi tiết theo cơ cấu (bồi thường hỗ trợ và tái định cư, xây dựng, thiết bị, quản lý dự án, tư vấn và các khoản chi phí khác);
  • Chi phí thiệt hại trong quá trình đầu tư;
  • Chi phí được phép không tính vào giá trị tài sản;
  • Giá trị tài sản hình thành sau đầu tư.

mẫu báo cáo quyết toán công trình

Link Tải Xuống

Báo cáo quyết toán thu, chi quản lý dự án

Mẫu số 01/QT-QLDA: Báo cáo quyết toán thu, chi quản lý dự án là mẫu bản báo cáo quyết toán về các khoản thu, chi của quản lý dự án.

Bao gồm nguồn thu, các khoản chi và sự xác nhận về nguồn thu, chi của kho bạc Nhà nước. Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư số 05/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động quản lý dự án của các nhà đầu tư. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu bản báo cáo tại đây.

Báo cáo quyết toán thu, chi quản lý dự án

Link Tải Xuống

Mẫu báo cáo tình hình thực hiện đầu tư xây dựng   

Mẫu báo cáo tình hình thực hiện đầu tư xây dựng theo quy định pháp luật

Mẫu báo cáo tình hình thực hiện đầu tư xây dựng

Link Tải Xuống

Mẫu dự kiến tình hình hoạt động của các dự án trong các KCN

Mẫu dự kiến tình hình hoạt động của các dự án trong các KCN

Link Tải Xuống

Mẫu tờ trình đề nghị phê duyệt kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật gói thầu

Mẫu tờ trình đề nghị phê duyệt kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật gói thầu

Link Tải Xuống

Mẫu xác định điểm tổng hợp của hồ sơ dự thầu

Mẫu xác định điểm tổng hợp của hồ sơ dự thầu

Link Tải Xuống

Mẫu báo cáo tổng hợp quyết toán dự án hoàn thành

Mẫu báo cáo tổng hợp quyết toán dự án hoàn thành theo phụ lục thông tư 09/2016/TT-BTC quy định quyết toán dự án hoàn thành thuộc vốn nhà nước theo quy định pháp luật 

Mẫu báo cáo tổng hợp quyết toán dự án hoàn thành

Link Tải Xuống

Mẫu danh mục các văn bản pháp lý, hợp đồng xây dựng

Mẫu danh mục các văn bản pháp lý, hợp đồng xây dựng theo phụ lục thông tư 09/2016/TT-BTC

Mẫu danh mục các văn bản pháp lý, hợp đồng xây dựng

Link Tải Xuống

Mẫu bảng đối chiếu số liệu cấp vốn, cho vay, thanh toán vốn đầu tư

Mẫu bảng đối chiếu số liệu cấp vốn, cho vay, thanh toán vốn đầu tư

Link Tải Xuống

Mẫu chi phí đâu tư đề nghị quyết toán

Mẫu chi phí đâu tư đề nghị quyết toán

Link Tải Xuống

Mẫu tình hình thanh toán và công nợ của dự án

Mẫu tình hình thanh toán và công nợ của dự án

Link Tải Xuống

Mẫu báo cáo quyết toán vốn đầu tư mới hoàn thành

Mẫu báo cáo quyết toán vốn đầu tư mới hoàn thành

Link Tải Xuống

Mẫu báo cáo kết quả phê duyệt quyết toán dự án quan trọng quốc gia/ dự án nhóm A/ chương trình dự án

Mẫu báo cáo kết quả phê duyệt quyết toán dự án quan trọng quốc gia/ dự án nhóm A/ chương trình dự án

Link Tải Xuống

Mẫu quyết định về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành

Mẫu quyết định về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành

Link Tải Xuống

Mấu phiếu giao nhận theo phụ lục thông tư 09/2016/TT-BTC

Mấu phiếu giao nhận theo phụ lục thông tư 09/2016/TT-BTC

Link Tải Xuống

CHO ĐIỂM BÀI VIẾT NÀY

vote data

DMCA.com Protection Status

0989.717.035
ZALO CHAT