Tổng Hợp Bài Tập Tự Học Excel Từ Cơ Bản Hiệu Quả Nhất

DOWNLOAD TRỌN BỘ BÀI TẬP EXCEL Ở CUỐI TRANG

>> Tham Khảo <<

Khóa Học Excel Tại Nhà

Khóa học Tin Học Văn Phòng HCM Tại Nhà

Kiến thức Excel Cơ bản cho người mới

1. HÀM ĐẾM VÀ TÍNH TỔNG

- Hàm đếm COUNT
- Hàm đếm COUNTIF với điều kiện cụ thể
- Hàm hàm đếm COUNTIFS với nhiều điều kiện
- Hàm tính tổng SUM
- Hàm tính tổng SUMIF có điều kiện
- Hàm tính tổng SUMIFS với nhiều điều kiện
- Hàm tính giá trị trung bình AVERAGE
- Hàm đếm ô trống COUNTBLANK
- Hàm đếm ô không trống COUNTA
- Hàm tính tổng giá tiền sản phẩm SUMPRODUCT
- Hàm MIN, MAX

bài tập excel kết quả tuyển sinh 2019

2. HÀM LOGIC

- Hàm IF
- Hàm AND
- Hàm OR
- Hàm IF lồng nhau

3. HÀM NGÀY THÁNG

- Hàm YEAR, MONTH, DAY
- Hàm DATE
- Hàm NOW hiển thị thời gian hệ thống
- Hàm HOUR, MINUTE, SECOND
- Hàm TIME
- Hàm DATEIF
- Hàm WEEKDAY
- Hàm TEXT
- Hàm NETWORKDAYS tính số ngày làm việc
- Hàm EOMONTH

4. HÀM LÀM VIỆC VỚI CHUỖI VĂN BẢN

- Nối chuỗi văn bản
- Hàm LEFT
- Hàm RIGHT
- Hàm MID
- Hàm LEN
- Hàm FIND
- Hàm SUBSTITUTE thay thế văn bản
- Hàm cắt các khoảng trống TRIM
- Hàm LOWER, UPPER, PROPER để chuyển đổi chữ hoa, chữ thường
- Hàm EXACT để so sánh hai cột
- Hàm CONCATENATE kết hợp nội dung

5. HÀM TRA CỨU VÀ THAM CHIẾU

- Hàm dò tìm VLOOKUP
- Dò tìm theo hàng và cột excel
- Hàm MATCH
- Hàm INDEX
- Hàm CHOOSE

Các bài tập về hàm Excel cơ bản

- Bài tập hàm Vlookup Bài tập hàm IF Bài tập hàm SUMIFS Bài tập hàm COUNTIF
- Bài tập hàm Mid, Right, Left
- Bài tập hàm Min, Max, Average Bài tâp hàm lấy số nguyên (Int) và số dư (mod)
- Bài tập hàm thời gian: Day, week, month
- Bài tập hàm xếp hạng Rank
- Bài tập về lập báo cáo tình hình doanh thu Câu lạc bộ
- Bài tập hàm excel cơ bản: Toán tử, Logic và Số học
- Bài tập về thời gian: Tách số tuần và số ngày
- Bài tập cơ bản số 9: Lập bảng kê nhập xuất nông sản
- Bài tập cơ bản số 10: Lập báo cáo doanh thu trên excel
- Bài tập nâng cao: Lập bảng kê nhập hàng/ nguyên vật liệu
- Bài tập về Quản lý cho thuê phòng khách sạn, nhà nghỉ
- Bài tập Tính điểm trung bình và xếp loại học sinh
- Bài tập vẽ biểu đồ trong excel
- Bài tập về tính toán trên nhiều sheet: Tính tổng đơn giản  

bài tập excel - bảng tính lương - 2019

EXCEL NÂNG CAO VỀ CÁC HÀM TRONG EXCEL HÀM EXCEL LỒNG NHAU

- Bài tập hàm excel nâng cao: Kết hợp nhiều hàm Vlookup Hlookup Match Index IF
- Bài tập hàm vlookup nâng cao ứng dụng cho việc lập báo cáo bán hàng thực tế  
- Bài tập về Hàm hlookup kết hợp hàm left, value
- Bài tập hàm IF lồng nhiều hàm IF
- Bài tập hàm IF kết hợp hàm And và hàm OR Bài tập nâng cao hàm xử lý chuỗi trong excel
- Bài tập số 8 Tổng hợp tiêu thụ nhiên liệu

BÀI TẬP VỀ CÁC HÀM TRONG EXCEL ỨNG DỤNG TRONG CÔNG VIỆC

- Bài tập trong Tính giá thành đơn giản bằng excel
- Bài tập về lập danh sách nhân viên
- Bài tập Giải phương trình bậc nhất
- Bài tập Giải phương trình bậc hai

DOWNLOAD 20 BÀI TẬP EXCEL CƠ BẢN
DOWNLOAD 10 BÀI TẬP EXCEL CƠ BẢN 2
DOWNLOAD 10 BÀI TẬP EXCEL MỞ RỘNG

DOWNLOAD BÀI TẬP EXCEL NÂNG CAO
BÀI TẬP PIVOT TABLE
BÀI TẬP EXCEL TỔNG HỢP

 

>> HƯỚNG DẪN CÀI BỘ FONT ĐỂ HIỂN THỊ TIẾNG VIỆT CHO EXCEL

CHO ĐIỂM BÀI VIẾT NÀY

vote data
0989.717.035
ZALO CHAT
TOP